Tags :: โรคเหงือก

โรคเหงือก

คำว่าโรคเหงือกที่เรียกกันโดยทั่วไปนั้น เป็นคำที่มีความหมายกว้าง ใช้เรียกโรคหรือพยาธิสภาพใดๆ ที่เกิดขึ้นกับอวัยวะที่อยู่โดยรอบฟันหรือที่เรียกว่าอวัยวะปริทันต์

8 มีนาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ