Tags :: โรคเกิร์ด

โรคกรดไหลย้อน (โรคเกิร์ด)

โรคกรดไหลย้อน (โรคเกิร์ด) โรคกรดไหลย้อน คือ ภาวะที่น้ำย่อยในกระเพาะอาหารมีฤทธิ์เป็นกรด(ประกอบ ด้วย กรดเกลือ หรือกรดไฮโดรคลอลิค) ไหลย้อนขึ้นไประคายต่อหลอดอาหาร

7 มีนาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ