Tags :: โรคพาร์กินสัน

โรคพาร์กินสัน (Parkinson’s disease)

มีการคาดการว่าโดยทางสถิติน่าจะมีผู้ป่วย ป่วยด้วยโรคนี้ในประเทศไทย ประมาณ 40,000 ถึง 50,000 คน โดยบางส่วนอาจยังไม่ได้รับการวินิจฉัยอย่างถูกต้อง ตลอดจนยังไม่ได้รักษาอย่างถูกวิธี

9 เมษายน 2561

โภชนาการกับโรคพาร์กินสัน

ผู้ป่วยพาร์กินสัน ควรได้รับสารอาหาร อย่างถูกต้องครบถ้วน ตามความต้องการของร่างกาย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะขาดอาหาร ซึ่งจะทำให้มวลกล้ามเนื้อของร่างกายลดลง อ่อนเพลีย ไม่มีแรง ไม่มีอาหารชนิดใดที่ต้องห้าม หรือแสลงสำหรับผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน

24 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ