Tags :: แคลอรี่

แคลอรี่ : พลังงานจากสารอาหาร

แสดงว่าท่านมีความสนใจต่ออาหารที่ท่านรับประทานเข้าไปทุกวัน ว่าจะให้พลังงานอย่างไร? เกี่ยวข้องกับคำว่าแคลอรี่อย่างไร? การทำงานของอวัยวะหรือเซลล์ต่างๆ ในร่างกาย เปรียบเสมือนเครื่องจักรยนต์ที่ต้องเติมเชื้อเพลิงมาใช้เผาพลาญให้เกิดพลังงาน

24 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ