Tags :: เอ๊กซเรย์เต้านม

การตรวจเอ๊กซเรย์เต้านม

มะเร็ง เต้านมได้คร่าชีวิตผู้หญิงเป็นอันดับหนึ่งของประเทศสหรัฐอเมริกา และเป็นอันดับสองรองจากมะเร็งปากมดลูกในประเทศไทย การตรวจเอกซเรย์เต้านมหรือ MAMMOGRAM เป็นการตรวจหามะเร็งตั้งแต่เริ่มแรก ซึ่งไม่สามารถตรวจพบได้ด้วยตนเองหรือวิธีอื่น ๆ

28 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ