Tags :: เอฟิดรีน

เอฟิดรีน Ephedrine (EPH)

เป็นสารออกฤทธิ์กระตุ้นประสาทซิมพาเธติกโครงสร้างทางเคมีคล้ายคลึงกับแอมเฟตามีน และเมธแอมเฟตามีน ในธรรมชาติจัดเป็นสารอัลคาลอยด์ที่สกัดจากพืชหลายชนิดใน genus Ephedra (family Ephedraceae) ในกระบวนการผลิตปัจจุบัน

24 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ