Tags :: เหล้า

ปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์

ปัญหาของวัยรุ่นในการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ผสม ไม่ว่าจะเป็นเหล้า เบียร์ ไวน์ มีมากขึ้นเรื่อยๆ ในทุกประเทศ เพราะวัยรุ่นเป็นวัยที่ชอบทดสอบสิ่งต่างๆ โดยเฉพาะวัยรุ่นในครอบครัวที่มีปัญหา และในปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหาขึ้น ในวัยที่อายุน้อยลงเรื่อยๆ

25 พฤษภาคม 2557

บุหรี่

การสูบบุหรี่ เป็นปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยที่สำคัญปัญหาหนึ่งของโลกในปัจจุบัน โรคภัยอันเกี่ยวเนื่องมาจากการสูบบุหรี่อาจบั่นทอนและลดอายุของผู้สูบบุหรี่โดยเฉลี่ยแล้ว 5-10 ปี

24 พฤษภาคม 2557

เห็ดขี้ควาย

เห็ดขี้ควาย เป็นเห็ดพิษซึ่งขึ้นอยู่ตามกองมูลควายแห้ง สีของเห็ดจะมีสีเหลืองซีดคล้ายสีฟางแห้ง บนหัวของร่มจะมีสีน้ำตาลเข้มจนถึงสีดำ บริเวณก้านที่ใกล้จะถึงตัวร่มจะมีแผ่นเนื้อเยื่อบางๆ สีขาวแผ่ขยายออกรอบก้าน แผ่นนี้มีลักษณะคล้ายวงแหวน

24 พฤษภาคม 2557

การแพร่ระบาดของยาเสพติดในปัจจุบัน

ปัญหาของยาเสพติดในประเทศไทย เป็นปัญหาที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ จนอาจจะกล่าวได้ว่า ในปัจจุบันมีปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดเกิดขึ้นทั่วทุกจังหวัดของประเทศไทย

24 พฤษภาคม 2557

วิธีป้องกันยาเสพติด

การแก้ไขปัญหายาเสพติดระบาดที่นับว่าได้ผลดีที่สุดคือ การป้องกันไม่ให้มีคนที่ติดยาเสพติดมากขึ้นไปอีกกว่าที่มีในปัจจุบัน ดังคำกล่าวที่เราพยายามเผยแพร่ให้ทุกคนได้ตระหนักถึงอยู่เสมอๆ ว่า "ไม่เริ่ม..ไม่ต้องเลิก"

24 พฤษภาคม 2557

วิธีเลิกบุหรี่ (2)

ต่อจาก วิธีเลิกบุหรี่(1)

24 พฤษภาคม 2557

เขตปลอดบุหรี่

จุดมุ่งหมายของหัวข้อเรื่องนี้เพื่อให้ท่านที่สนใจได้ทราบว่า พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พุทธศักราช 2535 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2535 เป็นต้นมา

24 พฤษภาคม 2557

ไม่เริ่ม...ไม่ต้องเลิก

"ไม่เริ่ม ไม่ต้องเลิก" นี้ ไม่ว่าท่านจะเป็นผู้ที่ยังไม่เคยสูบบุหรี่หรือเคยสูบบุหรี่มาแล้วไม่ว่าท่านจะเป็นคุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครองหรืออาจเป็นน้อง ๆ ที่สงสัยความหมายของหัวข้อเรื่องนี้ แต่ถ้าท่านลองค่อย ๆ ตรึกตรองคำกล่าวที่ว่า "ไม่เริ่ม ไม่ต้องเลิก" นี้ให้ดี

24 พฤษภาคม 2557

การรักษาผู้ติดเฮโรอีน

การระบาดของเฮโรอีนและยาเสพติดประเภทต่างๆ เกิดขึ้นค่อนข้างกว้างขวางในปัจจุบันนี้ ส่งผลให้มีผู้เสพติดเฮโรอีนเป็นจำนวนมากขึ้น ทำให้เป็นปัญหาของสังคมอย่างใหญ่หลวงที่ทุกคนต้องร่วมมือกันแก้ไข

9 มีนาคม 2557

เฮโรอีน

เฮโรอีนเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 ถือเป็นยาเสพติดให้โทษที่ร้ายแรง สกัดมาจากมอร์ฟีนโดยกรรมวิธีทางเคมี มีฤทธิ์แรงกว่ามอร์ฟีน 4-8 เท่า แรงกว่าฝิ่น 30-80 เท่า การเสพเฮโรอีนเพียง 1-2 ครั้ง ก็อาจเสพติดได้ ถ้าเสพ 3-4 ครั้ง จะติดเกือบทุกคน

9 มีนาคม 2557

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ