Tags :: เรื้อนกวาง

โรคเรื้อนกวาง

โรคเรื้อนกวาง เป็นโรคผิวหนังซึ่งไม่ได้เกิดจากเชื้อโรค แต่เกิดจากการควบคุมการทำงานของเซลล์ไม่ดี โรคนี้เป็นโรคเรื้อรัง เป็น ๆ หาย ๆ เป็นได้ทั้งเพศชายและเพศหญิง และมักเป็นในคนที่มีอายุระหว่าง 15 - 30 ปี

8 มีนาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ