Tags :: เบาหวานกับต้อกระจก

เบาหวานกับต้อกระจก

โรคต้อกระจก ส่วนใหญ่พบในผู้สูงอายุ และเป็นภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญของโรคเบาหวานแม้ว่าต้อกระจกไม่ใช่โรคทางพันธุกรรมโดยตรง แต่ปัจจุบันพบว่า มีปัจจัยทางพันธุกรรมเข้ามาเกี่ยวข้อง

7 มีนาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ