Tags :: เนื้อร้าย

หลากหลายคำถามกับความรู้เรื่องมะเร็งตับอ่อน

โรคมะเร็งตับอ่อนคืออะไร มีอาการอย่างไร ความชุกของโรคเป็นเช่นใด และมีปัจจัยเสี่ยงใดที่ทำให้เป็นโรคนี้ได้

5 มิถุนายน 2560
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ