Tags :: เขตปลอดบุหรี่

เขตปลอดบุหรี่

จุดมุ่งหมายของหัวข้อเรื่องนี้เพื่อให้ท่านที่สนใจได้ทราบว่า พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พุทธศักราช 2535 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2535 เป็นต้นมา

24 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ