Tags :: อาหารการกินในวัยผู้สูงอายุ

อาหารการกินในวัยผู้สูงอายุ

อาหารการกินในวัยผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุในที่นี้หมายถึงผู้ที่อยู่ในวัย 60 ปีขึ้นไป ซึ่งในปัจจุบัน เป็นปีที่จะเกษียณอายุของทางราชการ แต่ในอนาคตจะมีคนอายุ 60 ปี แต่ยังแข็งแรงทั้งสุขภาพกายสุขภาพจิต ความคิดความอ่าน การตัดสินใจยังดีอยู่

30 มิถุนายน 2562
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ