Tags :: อาการปวดศีรษะไมเกรน

ผู้หญิงต้องรู้ ปวดศีรษะไมเกรนช่วงที่มีประจำเดือน

ในช่วงก่อนมีประจำเดือนจะเกิดการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนเพศ ก่อนมีประจำเดือน 1-3 วันระดับเอสโตรเจนจะลดลงอย่างรวดเร็ว (estrogen withdrawal) จะเกิดการกระตุ้นให้ทำให้ปวดศีรษะไมเกรนได้

30 กรกฎาคม 2562

ยาไมเกรน ภัยร้ายใกล้ตัว กินติดต่อกันทุกวันเป็นการใช้ยาที่ผิด

แนะนำให้ใช้ “เฉพาะเวลาปวดศีรษะไมเกรน” เท่านั้น การรับประทานติดต่อกันทุกวันเป็นการใช้ยาที่ผิด ไม่ควรรับประทานเกิน 3 เม็ดต่อสัปดาห์ หรือทานต่อเนื่องมากกว่า 3 วัน เนื่องจาจะเกิดผลข้างเคียงจากตัวยาแล้วยังทำให้เกิดอาการปวดศีรษะมากขึ้น

15 กรกฎาคม 2562

What is Migraine ?

ไมเกรน เป็นโรคทางระบบประสาท มีอาการปวดศีรษะและอาการอื่นๆ เนื่องจากสมอง มีความไวมากกว่าปกติ

8 พฤศจิกายน 2559
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ