Tags :: หน้ากากอนามัย

คำแนะนำในการใช้หน้ากากอนามัย (Mask)

คำแนะนำในการใช้หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่การกระจายของเชื้อไวรัสกรณีเกิดไวรัสมรณะจนมีผู้เสียชีวิตและผู้ติดเชื้อจำนวนมากที่จีน ฮ่องกง เวียดนามและ แพร่เข้าหลายประเทศในยุโรปและสหรัฐอเมริกา

27 มกราคม 2563
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ