Tags :: สุขอนามัย

สุขอนามัยกับการล้างมือ

ลดติดเชื้อ อย่าเบื่อล้างมือ ป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายด้วยการล้างมือให้สะอาดอย่างถูกวิธีง่าย สะดวก ประหยัด และปฏิบัติได้ด้วยตนเอง

4 กุมภาพันธ์ 2563
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ