Tags :: สารระเหย

สารระเหย

ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พุทธศักราช 2519 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยฉบับที่ 2 พุทธศักราช 2534 แบ่งยาเสพติดออกได้เป็น 3 กลุ่ม คือ 1. ยาเสพติดให้โทษ 2. วัตถุออกฤทธิ์ และ 3 สารระเหย

8 มีนาคม 2557

การรักษาผู้ติดสารระเหย

สำหรับผู้ที่ติดสารระเหย เช่น ทินเนอร์ น้ำมันเบนซิน แล็กเกอร์ กาวยางน้ำ น้ำยาล้างเล็บ สีกระป๋องสำหรับพ่น ถ้าหากมีความตั้งใจที่จะเลิก ไม่มีคำว่าสายเกินไปนะคะ แม้ว่าจะเสพมาเป็นเวลานาน จนทำลายระบบการทำงานต่างๆ ของร่างกาย

8 มีนาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ