Tags :: สตรีมีครรภ์

การใช้ยาในสตรีมีครรภ์

การเลือกใช้ยาในสตรีมีครรภ์มีความสำคัญมาก เนื่องจากยาหรือสารเคมีที่มารดาได้รับสามารถผ่านเข้าสู่ทารกในครรภ์ได้โดยผ่านทางรก ซึ่งยาบางชนิดอาจส่งผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของทารกในครรภ์ได้

9 มิถุนายน 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ