Tags :: วิธีป้องกัน

วิธีป้องกันยาเสพติด

การแก้ไขปัญหายาเสพติดระบาดที่นับว่าได้ผลดีที่สุดคือ การป้องกันไม่ให้มีคนที่ติดยาเสพติดมากขึ้นไปอีกกว่าที่มีในปัจจุบัน ดังคำกล่าวที่เราพยายามเผยแพร่ให้ทุกคนได้ตระหนักถึงอยู่เสมอๆ ว่า "ไม่เริ่ม..ไม่ต้องเลิก"

24 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ