Tags :: ระบบโลหิต

ความผิดปกติของเม็ดเลือดแดง

ความผิดปกติของเม็ดเลือดแดงมีหลายชนิด เช่น เม็ดเลือดแดงขนาดผิดปกติ เม็ดเลือดแดงติดสีผิดปกติ เม็ดเลือดแดงรูปร่างผิดปกติ เม็ดเลือดแดงมีสิ่งผิดปกติอยู่ภายในเซลล์ และเม็ดเลือดแดงเรียงตัวผิดปกติ

24 พฤษภาคม 2557

เม็ดเลือดแดงนาโน

เม็ดเลือดแดงนาโน หรือที่เรียกว่า "respirocyte" จัดเป็นนวัตกรรมที่ได้รับการกล่าวขวัญมากที่สุดในบรรดาสิ่งประดิษฐ์นาโน เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ถือกำเนิดขึ้นในยุคปัจจุบัน และดูเหมือนว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำมาใช้ได้จริงในอนาคตอันใกล้

24 พฤษภาคม 2557

การบริจาคโลหิตเพื่อการผ่าตัดของตนเอง

การบริจาคโลหิตเพื่อการผ่าตัดตนเองนี้ เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ป่วยที่จะทำการผ่าตัด เกิดความมั่นใจว่าโลหิตไม่ผิดหมู่ เพราะเป็นโลหิตของตนเองที่เจาะเก็บไว้ก่อนการผ่าตัด ส่วนในด้านของแพทย์ผู้ทำการผ่าตัด

7 มีนาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ