Tags :: ระบบทางเดินอาหาร

โรคอาหารเป็นพิษ

โครงการศึกษาคุณภาพความปลอดภัยของส้มตำในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทำการสำรวจส่วนประกอบที่ใช้ในการทำส้มตำและส้มตำปรุงสำเร็จรวม ทั้งสิ้น 202 ตัวอย่าง

22 กรกฎาคม 2562
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ