Tags :: ยาลดไขมัน

ลิ-ปิ-ทอร์ (Lipitor)

ลิ-ปิ-ทอร์ (Lipitor) เป็นยาลดไขมันที่ใช้อย่างแพร่หลายในประเทศสหรัฐอเมริกา จัดเป็นยาค่อนข้างใหม่ที่มีราคาแพง (ถึงแพงมาก) การใช้ยานี้จำเป็นต้องใช้เวลานานพอสมควร เพื่อติดตามผลการรักษาและประสิทธิภาพของยา

8 มีนาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ