Tags :: มะเร็งที่ลิ้น

ลิ้นก็เป็นมะเร็งได้

ลิ้นเป็นอวัยวะที่สำคัญของมนุษย์ เนื่องจากมีหน้าที่ที่สำคัญ 2 อย่างคือ การกลืน และการพูด ตัวลิ้นเองประกอบด้วยกล้ามเนื้อหลายมัดประกอบกันทำให้ลิ้นสามารถเคลื่อนไหวได้หลายทิศทาง และสามารถเปลี่ยนรูปร่างได้กล้ามเนื้อเหล่านี้ ถูกยึดติดกัน

24 พฤษภาคม 2557

วางแผนรักษามะเร็งที่ลิ้น

เมื่อได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งที่ลิ้น ขั้นตอนต่อไปก็คือการวางแผนการรักษาโดยทั่วไป แผนการรักษามะเร็ง ประกอบไปด้วยการผ่าตัด การให้รังสีรักษา การให้เคมีบำบัด โดยอาจเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งหรือใช้หลายๆ วิธีร่วมกันไป

24 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ