Tags :: มะเร็งต่อมไทรอยด์

การติดตามการรักษามะเร็งต่อมไทรอยด์

หลังจากที่แพทย์ให้การรักษามะเร็งต่อมไทรอยด์ ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยที่ได้รับ การรักษา ด้วยการผ่าตัดอย่างเดียว หรือได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดร่วมกับการให้ไอโอดีนเคลือบสารรังสี สิ่งสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ก็คือการติดตามการรักษา

8 มีนาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ