Tags :: ภัยจากแอลกอฮอล์

สุรา...ผลร้ายต่อร่างกาย

ในปัจจุบันปัญหาที่ร้ายแรง และแผ่ขยายไปทั่วในหลายประเทศ รวมทั้งประเทศไทยด้วยก็คือ ผลของการดื่มเหล้าหรือการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ผสมอยู่ ไม่ว่าจะเป็นวิสกี้ บรั่นดี เบียร์หรือไวน์ก็ตาม

8 เมษายน 2563
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ