Tags :: ฝีที่ฟัน

ฝีที่มีสาเหตุจากฟัน

อาการปวดฟันแบบตุบ ๆ หรือปวดเมื่อใช้ฟันนั้นกัดหรือเคี้ยวอาหาร ซึ่งเป็นอาการที่บ่งบอกได้ว่า คุณอาจเป็นฝีที่ฟันซี่นั้น ฝีของฟัน

8 มีนาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ