Tags :: ปัสสาวะมีเลือด

ปัสสาวะมีเลือด

ใน ปัจจุบันมีการตรวจหลายวิธีเพื่อค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของภาวะดังกล่าว เช่น การอัลตร้าซาวนด์ หรือ ส่องกล้องในกระเพาะปัสสาวะ นอกจากนี้ยังมีการฉีดสารเคมีประเภทไอโอดีน ร่วมกับการเอกซเรย์ เพื่อดูประสิทธิภาพการขับถ่ายทางไต ท่อไต หรือกระเพาะปัสสาวะ เป็นต้น

7 มีนาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ