Tags :: ปัสสาวะบ่อย

ปัสสาวะบ่อย

คนเราแต่ละคนจะถ่ายปัสสาวะมาก น้อย หรือบ่อยแตกต่างกันขึ้นอยู่กับนิสัยในการฝึกปัสสาวะ รวมทั้งปริมาณน้ำที่ดื่มไปแต่ละวัน กับน้ำที่เสียไปทางเหงื่อ

24 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ