Tags :: บวม

โรคที่มากับฤดูหนาว ตอนที่ 2: โรคปอดบวม

โรคปอดบวม มีชื่อเรียกทางการแพทย์ว่า โรคปอดอักเสบจากการติดเชื้อ หรือโรคนิวโมเนีย (pneumonia) เป็นโรคติดเชื้อที่ปอด ส่วนใหญ่เกิดจากเชื้อไวรัสและเชื้อแบคทีเรีย นอกจากนี้ยังเกิดจากการติดเชื้อโรคชนิดอื่นได้

11 ตุลาคม 2561

ฝีที่มีสาเหตุจากฟัน

อาการปวดฟันแบบตุบ ๆ หรือปวดเมื่อใช้ฟันนั้นกัดหรือเคี้ยวอาหาร ซึ่งเป็นอาการที่บ่งบอกได้ว่า คุณอาจเป็นฝีที่ฟันซี่นั้น ฝีของฟัน

8 มีนาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ