Tags :: นม

มาทำความรู้จักระยะของมะเร็งเต้านม

มะเร็งเต้านมนั้น เกิดจากเนื้อเยื่อของเต้านมที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นเซลล์มะเร็งใต้ผิวหนัง ซึ่งคล้ายกับโรคมะเร็งอื่นๆ การทำความเข้าใจเกี่ยวกับโรคมะเร็งและระยะเวลาของโรคนั้น จะช่วยให้คุณทราบถึงการแพร่กระจายของมะเร็ง

28 กรกฎาคม 2561

การเสริมเต้านม

วิธีการนี้จะเสริมเต้านมที่เล็ก หรือหดตัวหลังคลอดบุตร หรือหลังจากการผ่าตัดเต้านมให้สมดุลกับเต้านมด้านตรงข้าม

28 พฤษภาคม 2557

การรักษามะเร็งเต้านม

การ รักษามะเร็งเต้านมจะขึ้นอยู่กับชนิดของมะเร็งเต้านม และมะเร็งลุกลามไปมากน้อยเพียงใด นอกจากนี้อายุของผู้ป่วยภาวะหมดประจำเดือนและสุขภาพร่างกายของผู้ป่วยดีมาก น้อยขนาดไหน ก็จะเป็นสิ่งที่แพทย์ผู้รักษาจะต้องประเมินดูว่าแนวทางการรักษาในผู้ป่วยราย นั้น ๆ

28 พฤษภาคม 2557

การตรวจเอ๊กซเรย์เต้านม

มะเร็ง เต้านมได้คร่าชีวิตผู้หญิงเป็นอันดับหนึ่งของประเทศสหรัฐอเมริกา และเป็นอันดับสองรองจากมะเร็งปากมดลูกในประเทศไทย การตรวจเอกซเรย์เต้านมหรือ MAMMOGRAM เป็นการตรวจหามะเร็งตั้งแต่เริ่มแรก ซึ่งไม่สามารถตรวจพบได้ด้วยตนเองหรือวิธีอื่น ๆ

28 พฤษภาคม 2557

การตรวจพบก้อนที่เต้านม

ใน กรณีที่ตรวจพบก้อนผิดปกติได้ที่เต้านม ไม่ว่าจะเป็นการตรวจเต้านมด้วยตัวท่านเองหรือการตรวจโดยแพทย์ก็ตาม ท่านอย่าเพิ่งตกใจจนทำอะไรไม่ถูกหรือวิตกกังวลมากมายเกินไป เพราะจากสถิติเกี่ยวกับมะเร็งเต้านมของประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่า

28 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ