Tags :: ทำไมจึงปวดฟัน

การรักษาคลองรากฟัน

ทำไมจึงปวดฟัน อาการปวดฟันมักพบในฟันที่ผุลึกมาก จนทะลุถึงโพรงประสาทฟัน หรือฟันที่แตกร้าวจนถึงโพรงประสาทฟัน

7 มีนาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ