Tags :: ทดสอบสมรรถภาพทางกาย

ทดสอบสมรรถภาพทางกาย (ตอนที่ 3)

การออกกำลังกายเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งที่มีผลต่อสมรรถภาพทางกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องเน้นในวัยเด็กและวัยรุ่น การออกกำลังกายทำให้กระดูกและกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ มีการเจริญและพัฒนาขึ้นทั้งความยาวและความหนา

11 มีนาคม 2557

ทดสอบสมรรถภาพทางกาย (ตอนที่ 1)

สมรรถภาพทางกาย (Physical Fitness) หมายถึง ลักษณะสภาพของร่างกายที่มีความสมบูรณ์ แข็งแรง อดทนต่อการปฏิบัติงานในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

10 มีนาคม 2557

ทดสอบสมรรถภาพทางกาย (ตอนที่ 2)

ต่อจาก ทดสอบสมรรถภาพทางกาย (ตอนที่ 1)

10 มีนาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ