Tags :: ถุงยางอนามัย

การใช้ถุงยางอนามัย (ชาย)

การใช้ถุงยางอนามัยเป็นวิธีคุมกำเนิด เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ที่สามารถป้องกันการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ทุกชนิดรวมทั้งการติดเชื้อเอดส์

28 กุมภาพันธ์ 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ