Tags :: ต่อมไทรอยด์ทำงานน้อย

ต่อมไทรอยด์ทำงานน้อย

ต่อมไทรอยด์ทำงานน้อยเป็นภาวะที่ตรงข้ามกับต่อมไทรอยด์ทำงานมาก ฮอร์โมนต่อมไทรอยด์ในเลือดอยู่ในระดับน้อยเกินไป และทำให้เกิดอาการจากการที่มีฮอร์โมนน้อย

24 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ