Tags :: ข้อเทียม

น้ำข้อเทียม

ปกติแล้ว ที่ข้อเข่าของมนุษย์จะมีน้ำในข้ออยู่ 1-2 ซีซี ซึ่งน้ำในข้อเข่าจะมีหน้าที่ป้องกัน และส่งผ่านแรงกระแทกที่มีผ่านข้อต่อนอกจากนี้แล้ว ด้วยลักษณะที่เหนียวหนืด มันก็จะช่วยให้เกิดความลื่นระหว่างผิวสัมผัสของข้อในขณะที่คนเรา งอ หรือเหยียดเข่า

24 พฤษภาคม 2557

คนแก่

ถึงแม้จะเห็นว่าคุณปู่คุณย่าคุณ ตาคุณยายของเรา มีอายุยืนยาวก็ตามแต่ความแข็งแรงทนทานของกระดูกนั้นก็ต้องเสื่อมสภาพไปตามอายุที่มากขึ้นด้วยซึ่งลูกๆ หลานๆ อาจไม่ทราบว่า ญาติผู้ใหญ่บางท่านต้องทนเจ็บปวดกับอาการ "ข้อเข่าเสื่อม" จนทำให้เดินเหินไม่สะดวก

24 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ