Tags :: การใช้ยา

การใช้ยาในสตรีมีครรภ์

การเลือกใช้ยาในสตรีมีครรภ์มีความสำคัญมาก เนื่องจากยาหรือสารเคมีที่มารดาได้รับสามารถผ่านเข้าสู่ทารกในครรภ์ได้โดยผ่านทางรก ซึ่งยาบางชนิดอาจส่งผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของทารกในครรภ์ได้

9 มิถุนายน 2557

การใช้ยา : สิ่งที่ไม่ควรทำ

ข้อมูลดังต่อไปนี้เป็นหลักกว้างๆ เพื่อเป็นข้อแนะนำเท่านั้น ท่านคงจะทราบข้อมูลและคำแนะนำจากแพทย์ผู้รักษาแล้ว

8 มีนาคม 2557

การใช้ยา : สิ่งที่ควรทำ

ข้อมูลต่อไปนี้เป็นหลักกว้างๆ เพื่อเป็นข้อแนะนำเท่านั้น ท่านคงจะทราบข้อมูล และคำแนะนำจากแพทย์ผู้รักษาแล้ว

8 มีนาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ