Tags :: การแพร่ระบาด

การแพร่ระบาดของยาเสพติดในปัจจุบัน

ปัญหาของยาเสพติดในประเทศไทย เป็นปัญหาที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ จนอาจจะกล่าวได้ว่า ในปัจจุบันมีปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดเกิดขึ้นทั่วทุกจังหวัดของประเทศไทย

24 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ