Tags :: การแพทย์ทางเลือก

การแพทย์ทางเลือก

การแพทย์ทางเลือก เมื่อปี 2005 หน่วยงานของประเทศสหรัฐอเมริกา National Center of Complementary and Alternative Medicine (NCCAM) ได้จำแนกการแพทย์ทางเลือกออกเป็น 5 กลุ่มดังนี้

7 มีนาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ