Tags :: การเสียชีวิตของนักกีฬาในสนามแข่งขัน (ตอนสุดท้าย)

การเสียชีวิตของนักกีฬาในสนามแข่งขัน (ตอนสุดท้าย)

นพ.เฉลิม ลิ่วศรีสกุล ได้ค้นคว้า และเสนอแนะในเรื่องเกี่ยวกับการคัดกรอง ผู้ที่มีแนวโน้มว่าอาจมีอันตรายจากการออกกำลังกาย หรือเล่นกีฬาที่ต้องใช้แรงมากๆ ออกเป็น 2 ระดับ

24 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ