Tags :: การเก็บรักษายา

การเก็บรักษายาอย่างมีคุณภาพ

"ยา" ควรได้รับการเก็บรักษาไว้รวมกันและเก็บอยู่ในตู้เฉพาะควรจัดแยกให้เป็นสัดส่วนยาทุกชนิดต้องบรรจุอยู่ในภาชนะที่มีฝาปิดสนิทแน่นและมีฉลากติดให้เรียบร้อย

8 มีนาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ