Tags :: การรักษามะเร็งที่ลิ้น

วางแผนรักษามะเร็งที่ลิ้น

เมื่อได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งที่ลิ้น ขั้นตอนต่อไปก็คือการวางแผนการรักษาโดยทั่วไป แผนการรักษามะเร็ง ประกอบไปด้วยการผ่าตัด การให้รังสีรักษา การให้เคมีบำบัด โดยอาจเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งหรือใช้หลายๆ วิธีร่วมกันไป

24 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ