Tags :: การฝากครรภ์

การฝากครรภ์

จากสถิติพบว่าถ้าการฝากครรภ์อย่างเนิ่นๆ และสม่ำเสมอ จะลดอุบัติการการตาย คลอดและกรณีทารกตายหลังคลอด ได้ถึง 75 เปอร์เซนต์ โดยเฉพาะถ้าการฝากครรภ์ เริ่มตั้งแต่ 3 เดือนแรกของการตั้งครรภ์ เมื่อมีความผิดปกติในรอบระดูไม่ว่าจะขาดหายไป เลือดออกมาก หรือกะปริดกะปรอย ควรจะต้องตรวจสอบดูว่ามีการตั้งครรภ์หรือไม่

9 มิถุนายน 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ