Tags :: การผ่าตัดไต

การผ่าตัดไต

การผ่าตัดไต หรือที่เรียกว่า nephrectomy เป็นการผ่าตัดที่พบได้บ่อยในเวชปฏิบัติ อาจเป็นการผ่าตัดเพียงบางส่วนของเนื้อไต เรียกว่า partial nephrectomy หรืออาจเป็นการผ่าตัดไตข้างใดข้างหนึ่งออกทั้งหมด เรียกว่า total nephrectomy หรือเป็นการผ่าตัดไตหนึ่งข้าง

24 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ