Tags :: การปลูกถ่ายอวัยวะ

การปลูกถ่ายอวัยวะ

การปลูกถ่ายอวัยวะ (organ transplantation) อาจจะเป็นคำใหม่ที่ท่านจะเคยได้ยินครั้งนี้เป็นครั้งแรก แต่ในอนาคตคนไทยทุกคน หรือทั่วโลกจะต้องรู้จักกันมากยิ่งขึ้น

24 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ