Tags :: การถอนฟัน

การถอนฟัน

มีเหตุผลที่เหมาะสมบางอย่างที่ต้องมีการถอนฟัน การที่มีฟันผุ หรือแตกหักมากจนไม่สามารถทำการรักษาด้วยการรักษารากฟัน หรือครอบฟันได้ ฟันที่มีการเรียงตัวเบียดซ้อนกัน หรือขัดขวางการกัดสบฟัน ฟันที่โยกจากโรคปริทันต์อักเสบ (รำมะนาด)

7 มีนาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ