Tags :: การติดต่อและแพร่กระจาย,เอดส์,โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

เอชไอวี การติดต่อและแพร่กระจาย

เอดส์ เป็นโรคติดต่อที่จะทำให้เกิดโรคเฉพาะในคนเท่านั้น และเมื่อเชื้อเอดส์เข้าสู่ร่างกายของคนเรา ก็จะกระจายอยู่ตามส่วนต่าง ๆ มากน้อยไม่เท่ากัน และสำหรับแหล่งที่พบเชื้อเอดส์ในปริมาณมาก ได้แก่ เลือด น้ำเหลือง น้ำหนอง น้ำอสุจิ น้ำช่องคลอด สมอง

24 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ