Tags :: กล่องเสียง

กล่องเสียง

กล่องเสียงเป็นอวัยวะหนึ่งในร่างกายมนุษย์ ซึ่งอยู่ทางด้านหน้าของลำคอ กล่อง เสียงนี้จะอยู่ต่อเนื่องมาจากคอหอยและติดอยู่กับส่วนต้นของหลอดลม

28 กุมภาพันธ์ 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ