History

ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 (วันที่ 11 เดือน 11 ปีค.ศ. 2011) เพื่อเผยแพร่ข้อมูลสุขภาพแก่ประชาชน ภาคีผู้ร่วมงาน และนักวิจัยทั้งในและนอกประเทศ ที่ผ่านมานอกจากการเผยแพร่บทความทางวิชาการสำหรับนักวิจัยและบทความสุขภาพแก่สาธารณชนแล้ว

ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพยังให้การสนับสนุนทุนทำวิจัย ทุนเผยแพร่ผลงานวิจัย ช่วยทำวิจัย และให้คำปรึกษาตลอดจนช่วยเติมเต็มด้านการเขียนรายงานสำหรับผู้ทำงานวิจัยในโรงพยาบาลกรุงเทพและเครือ นอกจากนี้ศูนย์วิจัยฯยังเป็นส่วนหนึ่งของคณะทำงานวารสาร Bangkok Medical Journal ซึ่งมีกำหนดออกปีละสองฉบับด้วย

ในช่วงสองปีแรกผลผลิตของศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพเป็นด้านการให้ความรู้และการสนับสนุนงานวิจัยแบบตอบสนองต่อความต้องการที่มีอยู่ โดยเฉพาะในศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ จนย่างเข้าปีที่สามซึ่งศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพเริ่มจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และปฏิทินการทำงานล่วงหน้า การบุกเบิกงานวิจัยของศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจึงเริ่มต้นขึ้น