Main


ลำดับ รายชื่อกรรมการ ตำแหน่ง

1 นพ.จิโรจน์ สุชาโต ที่ปรึกษา
2 นพ.ชาตรี ดวงเนตร ที่ปรึกษา
3 นพ.ตฤณ จารุมิลินท ที่ปรึกษา
4 ผศ.พญ.เมธินี ไหมแพง ที่ปรึกษา
5 นพ.ไพศาล จันทรพิทักษ์ ที่ปรึกษา
6 พอ.นพ.สุรจิต สุนทรธรรม ที่ปรึกษา
7 นพ.สุทร บวรรัตนเวช ที่ปรึกษา
8 นพ.ไพฑูรย์ บุญมา ที่ปรึกษา
9 นพ.ชัยยศ คุณานุสนธิ์ ประธาน
10 ศ.เกียรติคุณ นพ. สว่าง แสงหิรัญวัฒนา รองประธาน
11 นพ.มนตรี แสงภัทราชัย กรรมการ
12 พญ.พรรณพิศ สุวรรณกุล กรรมการ
13 นพ.ชูชาติ วินิตวัฒนคุณ กรรมการ
14 นพ.ประวิช ตัญญสิทธิสุนทร กรรมการ
15 รอ.นพ.พันเลิศ ปิยะราช กรรมการ
16 นพ.สมศักดิ์ หวานกิจเจริญ กรรมการ
17 คุณสุพาพร ศรีสงคราม กรรมการ
18 คุณพัชรินทร์ วงศ์รักมิตร กรรมการ
19 คุณพิมพนา วงศ์ชัยรัตน์ กรรมการ
20 คุณวริสรา ทหารไทย กรรมการและเลขานุการ