Downloads

Name เอกสารประกอบการอบรม Biostatistics 1-2 ตุลาคม 2558
Desc

เอกสารประกอบการอบรม Biostatistics 1-2 ตุลาคม 2558
ประกอบไปด้วย
1. Agenda
2. Presentation ของวิทยากรทั้ง 2 ท่าน
3. Data Set
4. เอกสารอ่านประกอบเรื่องสถิติ


Download

 

File 1-2-Oct-58.jpg