Annoucement

Subject แนวทางการทำเอกสารโครงร่างการวิจัย และแนวปฏิบัติเพื่อได้รับการสนับสนุนการทำโครงร่างการวิจัย
Detail

ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ ได้จัดทำ "แนวทางการทำเอกสารโครงร่างการวิจัย และแนวปฏิบัติเพื่อได้รับการสนับสนุนการทำโครงร่างการวิจัย" ขึ้นมาเพื่อช่วยให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินงานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

CLICK

File